News and Events

Notice Board

आ.व. ७४।७५ दोस्रो चौमासीकमा संचालन हुने रा.प.तृ.प्रा. स्तरीय तालिममा हाल सम्म मनोनयन भएका कर्मचारीहरुको विवरण
Published By: Directorate of Agricultural Training        on: 2017-12-17

click here to show file...


Download Attachment: