News and Events

Notice Board

कृषि विकास जर्नलमा लेख रचना पठाउने वारे
Published By: मानव संसाधन तथा सुचना शाखा        on: 2017-02-17

यस निर्देशनालयबाट हरेक वर्ष झैं यस आ.व.मा पनि Agriculture Development Journal (ADJ) (Vol.13) प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको हँदा उक्त जर्नलमा लेख रचना प्रकाशनार्थ मिति २०७४ बैशाख  ३० भित्र यस निर्देशनालयमा आईपुग्ने गरी देहायका विषयगत क्षेत्र (Thematic Areas) भित्र रहि Agriculture Development Journal को Guidelines अनुरुप पूर्ण लेख (Full Article) पठाउनहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ । लेख रचना पठाउँदा आफ्नो पूरा नाम, ठेगाना, तथा सम्पर्क माध्यम समेत उल्लेख गरी यस निर्देशनालयको ईमेल dat.govnp@gmail.com मा पनि पठाउन सकिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।


Download Attachment: कृषि विकास जर्नलमा लेख रचना पठाउने वा