News and Events

Notice Board

जलवायु परिवर्तन र कृषि तालिम
Published By: यो        on: 2017-02-15

 

                                                                                                 सुचना

कृषि तालिम निर्देशनालयको आ.व. २०७३/७४ वार्षिक स्विकृत कार्यक्रम अनुसार मिति २०७३/११/१५ देखि  जलवायु परिवर्तन र कृषि (६ कार्यदिन) विषयक अधिकृत स्तर तालिम हुन गईरहेको व्यहोरा सम्वन्धित सवैमा जानकारी गराईन्छ ।


Download Attachment: जलवायु परिवर्तन र कृषि