News and Events

Notice Board

BIT_GAZ-II_Officers
Published By: NKP        on: 2016-12-05

सुचना !                                                                   सुचना !!                                                                    सुचना !!!

 

उपरोक्त विषयमा यस निर्देशनालयको आ व २०७३/७४ को स्विकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार दोस्रो चौमासिकमा संचालन हुने आधारभुत सेवाकालिन तालिम¸ रा.प.द्वि.(प्रा.)¸ मा सहभागिताका लागि नेपाल कृषि सेवामा  कार्यरत तालिममा सहभागिताका लागी योग्य कर्मचारीहरु मनोनयनका लागी सम्वन्धित उमेदवारहरुले नियुक्ती पत्रको छांयाप्रती र http://www.dat.gov.np/noticedetail.php?id=60 मा उपलब्ध फर्मेट वमोजिमको व्यक्तीगत विवरण भरी सिफारिसका साथ मिति २०७३ मंसिर २६ गते सम्ममा यस निर्देशनालयमा आईपुग्ने गरि पठाउनुहुन अनुरोध छ । 


Download Attachment: BIT_GazII_PIS form