News and Events

Notice Board

आ व २०७२/७३ प्रथम चौमासिकमा संचालन हुने तालिमहरु
Published By: planning        on: 2015-09-15

आ व २०७२/७३ प्रथम चौमासिकमा संचालन हुने तालिमहरु

क्र स

तालिमको शिर्षक

तालिम संचालन हुने मिति

कैफियत

सेवा प्रवेस तालिम (एक हप्ते)

२०७२ भाद्र १४ देखी २० सम्म

सम्पन्न

सुशासन र व्यवस्थापन तालिम (एक हप्ते)

२०७२ असोज २४ देखी २९ सम्म

सम्पन्न

मुल्य श्रृंखला विश्लेषण तालिम (एक हप्ते)

२०७२ भाद्र १४ देखी २० सम्म

सम्पन्न

कृषि व्यवसायिक योजना तालिम (एक हप्ते)

२०७२ श्रावण ३१ देखी भाद्र ४ सम्म

सम्पन्न

सुचना प्रविधि तथा तथ्याङ्क विश्लेषण (एस पि एस एस ) तालिम (एक हप्ते )

२०७२ असोज ११ देखी असोज १७ सम्म

सम्पन्न

कानुनी क्षमता अभिवृद्धी तालिम (एक हप्ते)

२०७२ कार्तिक ३० मंसिर ६ सम्म

 


 

ईरिगेसन ईन्जिनियरिङ्ग साना सिंचाई सम्वन्धि तालिम (३० कार्यदिने) - प्रा स/ ना प्रा स स्तर

२०७२ भाद्र २० देखी कार्तिक १ सम्म

सम्पन्न

 

 


Download Attachment: