News and Events

Notice Board

आधारभूत सेवाकालिन तालिममा मनोनयन
Published By: AB        on: 2015-09-13

                                                                                                            सुचना !

यस निर्देशनालयको चालु आ.व. ०७२/७३ को बार्षिक स्वीकृत तालिम कार्यक्रम अनुसार  कृषि सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि सञ्चालन गरिने कृषि योजना तर्जुमा तथा व्यवस्थापन विषयक आधारभूत सेवाकालिन तालिममा मनोनयनका लागि सम्वन्धित सम्पुर्ण कार्यालयहरुमा पत्राचार तथा ई­-मेल गरिएको छ । तसर्थ पत्र प्राप्त नभएको अवस्थामा कृषि सेवाका रा.प. तृतीय श्रेणीमा २ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुगेका र यस अघि यस प्रकारको बढुवा प्रयोजनका लागि अंक गणना हुने तालिम प्राप्त नगरेका अधिकृतहरुको नाम यसै सुचनालाई आधार मानी http://dat.gov.np/noticedetail.php?id=53 मा उपलब्ध मनोनयन फाराम समेत भरी २०७२ आश्विन २५ गते भित्र यस निर्देशनालयमा आइपुग्ने गरी सिफारिश पठाई दिनुहुन अनुरोध छ । साथै उक्त मिति पछि प्राप्त नामावलीलाई मनोनयन प्रक्रियामा समावेश गर्न नसकिने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु ।

नोट : संलग्न हुनुपर्ने विवरणहरु

१. कार्यालयको सिफारिस भएको मनोनयन फारम

२‍. हालको पदको  नियुत्ती पत्रको छायाप्रति


Download Attachment: