News and Events

Notice Board

साना सिंचाई तालिम सम्वन्धमा
Published By:         on: 2015-04-20

कृषि प्रसार तथा तालिम कार्यक्रम  अर्न्तगत प्रा स / ना प्रा स स्तरिय साना सिंचाई तथा ईन्जिनियरङ्ग तालिम र पुर्नताजकी तालिम संचालन गर्न कृषि प्रसार निर्देशनालयको च नं २६८ मिति २०७१/०९/१४ को पत्रवाट  विवरण  माग गरिएकोमा केही जिल्लावाट हालसम्म  प्राप्त नभएको हुदा छिटो साधनद्वारा यथासिघ्र उपलब्ध गरार्इ यस निर्देशनालयमा मिति २०७१/१०/२५ देखी संचालन हुने प्रा स / ना प्रा स स्तरिय साना सिंचाई तथा ईन्जिनियरङ्ग तालिम लाई संचालनमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।


Download Attachment: